Povinné informace

Oficiální název

Obec Pomezí nad Ohří

Kontaktní spojení

Obecní úřad Pomezí nad Ohří
Adresa:

 

Pomezí nad Ohří čp. 82 ,350 02 Cheb

 

Úřední hodiny:

Pondělí: 9,00 - 17,00

Čtvrtek: 9,00 - 17,00

Polední pauza 11,00 - 12,00

Ostatní dny po domluvě

Telefon: 354 431 531
E-mail, obec@pomezinadohri.cz
ID datové schránky: ikpbrjw
IČ: 00572730
DIČ: nejsme plátci DPH
Bankovní spojení: KB Cheb 14727331/0100

Důvod a způsob založení

Obec  pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Při plnění svých úkolů obec chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech České republiky.

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Organizační struktura

Činnost obecního úřadu se řídí dle zákona o obcích a dalšími obecně závaznými předpisy. Organizační strukturu tvoří, starosta, místostarosta a zaměstnanci obecního úřadu. V čele obecního úřadu je starosta.

Rozpočty a schválené rozpočtové opatření

viz. úřední deska

Žádosti o informace

  • ústně – v kanceláři úřadu
  • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
    Obecní úřad Pomezí nad Ohří
    Pomezí nad Ohří 82
    350 02 Cheb
  • e-mailem: obec@pomezinadohri.cz
  • telefonicky na tel. čísle: 354431531

 

Úřední hodiny:

Pondělí    9:00 - 17:00 hod.

Čtvrtek     9:00 - 17:00 hod.

Polední pauza    11:00 - 12:00 hod.

Ostatní dny po domluvě

Příjem žádostí a dalších podání

Podání žádostí, stížností, návrhů, podnětů nebo jiných dožádání včetně obdržení vydaných rozhodnutí vyřizuje:

kancelář Obecního úřadu Pomezí nad Ohří – ústně, telefonický, písemně, e-mailem, datovou schránkou

Adresa: Obecní úřad Pomezí nad Ohří 82, 350 02 Cheb

Tel.: 354431531

E-mail : obec@pomezinadohri.cz

ID datové schránky: ikpbrjw 

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal.

O odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu rozhoduje povinný subjekt nejblíže vyššího stupně nadřízený povinnému subjektu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu, které se týká informací ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada, pokud obecní zastupitelstvo nestanoví, že rozhoduje jiný orgán obce. V ostatních případech rozhoduje o odvolání ten, kdo stojí v čele povinného subjektu, který rozhodnutí vydal a je oprávněn za něj jednat.

Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.

Proti rozhodnutí ústředního orgánu státní správy o odmítnutí žádosti lze podat rozklad, o kterém rozhoduje vedoucí ústředního orgánu státní správy. Ustanovení odstavců 1, 3 a 4 platí pro rozklad obdobně.

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona.

Návody pro řešení životních situací

Přehled a popis postupů řešení životních situací Portál veřejné správy ČR

Nejdůležitější předpisy

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Výroční zpráva o poskytování informací

2024

2023

VÝROČNÍ ZPRÁVA

2022

VÝROČNÍ ZPRÁVA

2021

VÝROČNÍ ZPRÁVA

2020

VÝROČNÍ ZPRÁVA

2019

VÝROČNÍ ZPRÁVA

2018

VÝROČNÍ ZPRÁVA

2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA

2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA

2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA

2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA

Úřady příslušné pro obec

Úřady příslušné pro naši obec najdete: zde...

Soubor Zveřejněno Stáhnout
Obecná informace - vyvěšování dokumentů 09.03.2022 stáhnout
Povinné zveřejňování na úřední desce - Mikroregion 09.03.2022 stáhnout
zadost-pecka.pdf 15.01.2020 stáhnout
Výroční zpráva 2019 15.01.2020 stáhnout
žádost-domistav CZ a.s., 26.08.2019 stáhnout
2018-zadost-M.Dzianova.pdf 22.10.2018 stáhnout
Výroční zpráva 2017 10.07.2018 stáhnout
2017-zadost-REMA.pdf 10.07.2018 stáhnout
2017-zadost-CMS.pdf 10.07.2018 stáhnout
Výroční zpráva 2016 19.06.2018 stáhnout
Výroční zpráva 2015 19.06.2018 stáhnout