Povinné informace

Oficiální název

Obec Pomezí nad Ohří

Kontaktní spojení

Obecní úřad Pomezí nad Ohří
Adresa: Pomezí nad Ohří čp.18 ,350 02 Cheb
Úřední hodiny:

Pondělí: 9,00 - 17,00

Čtvrtek: 9,00 - 17,00

polední pauza 12,00 - 12,30

Telefon: 354 431 531, 351 014 988
E-mail: obec@pomezinadohri.cz
IČ: 00572730
DIČ: nejsme plátci DPH
Bankovní spojení: KB Cheb 14727331/0100

Důvod a způsob založení

Obec (město) pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Při plnění svých úkolů obec (město) chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech České republiky.

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Organizační struktura

Činnost obecního úřadu se řídí dle zákona o obcích a dalšími obecně závaznými předpisy. Organizační strukturu tvoří, starosta, místostarosta a zaměstnanci obecního úřadu. V čele obecního úřadu je starosta.

Rozpočet

rok 2013
Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu organizace (povinného subjektu) a zveřejnění výkazů za uplynulý rok.

Žádosti o informace

Místo a způsob, kde a jak získat požadované informace.

Příjem žádostí a dalších podání

Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání a kde lze obdržet rozhodnutí.

Opravné prostředky

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu včetně uvedení požadavků kladených na žadatele, postupy a pravidla, která je třeba dodržovat při těchto činnostech.

Formuláře

Název příslušného úředního formuláře a způsob a místo, kde jej lze získat.

Návody pro řešení životních situací

Přehled a popis postupů řešení životních situací Portál veřejné správy ČR

Nejdůležitější předpisy

Přehled právních předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanoví právo žádat informace a upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Výroční zpráva o poskytování informací

rok 2014

rok 2013
rok 2012

Seznam organizací

Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu

Úřady příslušné pro obec