Povinné informace

Oficiální název

Obec Pomezí nad Ohří

Kontaktní spojení

Obecní úřad Pomezí nad Ohří
Adresa: Pomezí nad Ohří čp.18 ,350 02 Cheb
Úřední hodiny:

Pondělí: 9,00 - 17,00

Čtvrtek: 9,00 - 17,00

polední pauza 11,00 - 11,30

Telefon: 354 431 531, 351 014 988
E-mail, obec@pomezinadohri.cz
ID datové schránky: ikpbrjw
IČ: 00572730
DIČ: nejsme plátci DPH
Bankovní spojení: KB Cheb 14727331/0100

Důvod a způsob založení

Obec  pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Při plnění svých úkolů obec chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech České republiky.

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Organizační struktura

Činnost obecního úřadu se řídí dle zákona o obcích a dalšími obecně závaznými předpisy. Organizační strukturu tvoří, starosta, místostarosta a zaměstnanci obecního úřadu. V čele obecního úřadu je starosta.

Rozpočty a schválené rozpočtové opatření

Rozpočet obce Pomezí n/O 2018

Střednědobý rozpočtový výhled 2019-2020

Rozpočtové opatření č. 1+2

Rozpočtové opatření č. 3

Žádosti o informace

  • ústně – v kanceláři úřadu
  • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
    Obecní úřad Pomezí nad Ohří
    Pomezí nad Ohří 18
    350 02 Cheb
  • e-mailem: obec@pomezinadohri.cz
  • telefonicky na tel. čísle: 354431531

 

Úřední hodiny:

Pondělí    9:00 - 17:00 hod.

Čtvrtek     9:00 - 17:00 hod.

Příjem žádostí a dalších podání

Podání žádostí, stížností, návrhů, podnětů nebo jiných dožádání včetně obdržení vydaných rozhodnutí vyřizuje:

kancelář Obecního úřadu Pomezí nad Ohří – ústně, telefonický, písemně, e-mailem, datovou schránkou

Adresa: Obecní úřad Pomezí nad Ohří 18, 350 02 Cheb

Tel.: 354431531

E-mail : obec@pomezinadohri.cz

ID datové schránky: ikpbrjw 

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal.

O odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu rozhoduje povinný subjekt nejblíže vyššího stupně nadřízený povinnému subjektu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu, které se týká informací ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada, pokud obecní zastupitelstvo nestanoví, že rozhoduje jiný orgán obce. V ostatních případech rozhoduje o odvolání ten, kdo stojí v čele povinného subjektu, který rozhodnutí vydal a je oprávněn za něj jednat.

Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.

Proti rozhodnutí ústředního orgánu státní správy o odmítnutí žádosti lze podat rozklad, o kterém rozhoduje vedoucí ústředního orgánu státní správy. Ustanovení odstavců 1, 3 a 4 platí pro rozklad obdobně.

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona.

Návody pro řešení životních situací

Přehled a popis postupů řešení životních situací Portál veřejné správy ČR

Nejdůležitější předpisy

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Výroční zpráva o poskytování informací

2019

2018

VÝROČNÍ ZPRÁVA

2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA

2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA

2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA

2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA

Úřady příslušné pro obec

Úřady příslušné pro naši obec najdete: zde...

Soubor Zveřejněno Stáhnout
2018-zadost-M.Dzianova.pdf 22.10.2018 stáhnout
Výroční zpráva 2017 10.07.2018 stáhnout
2017-zadost-REMA.pdf 10.07.2018 stáhnout
2017-zadost-CMS.pdf 10.07.2018 stáhnout
Výroční zpráva 2016 19.06.2018 stáhnout
Výroční zpráva 2015 19.06.2018 stáhnout