Kostel sv. Jakuba Většího

Exteriér stavby

Jedná se o jednolodní stavbu kostela se zúženým presbytářem, předsíní a věží. Zdivo objektu je složeno z větší části z kamenných kvádříků. Okenní otvory až na dva v presbitáři jsou opatřeny anglickým šestihranem.

Jižní (hlavní pohledové) průčelí kostela je trojosé, členěné střední osou portálu, okenními otvory a věží po pravé straně. Jižní fasáda je pohledově nejčlenitější. Je na ní umístěn přístěnek kostelní předsíně nakoso připojený k hlavní lodi. Stěna napravo od přístěnku je prolomena třemi okenními otvory. Přístěnek je opatřen sedlovou střechou. Nad přístěnkem se nachází v hlavní ose sluneční hodiny. Kolem slunečních hodin se nachází trojice kruhových oken. Napravo od vstupu se nachází trojice segmentových oken osvětlující tribunu. Vedle hlavní stěny jižní fasády napravo stojí věž kostela. Věž je čtyřboká, ve své třetí třetině je oktogonální. Na jižní straně kostelní věže se nachází dřevěný ciferník hodinového stroje pod okenním otvorem. Věž je zakončena cibulovou kopulí s nasazenou ortogonální lucernou a zakončenou makovicí. Ve spodní partii věže je osazen dřevěný kříž. Sochy patřící na kříž se momentálně nachází v Chebském muzeu a právě probíhá proces jejich navrácení zpět na původní místo.

Západní průčelí je trojosé, nachází se zde pouze tři okenní otvory. Na této straně budovy je patrná tektonická degradace stěny.

Východní průčelí má podobnou dispozici, s tím rozdílem že se v pravé partii nachází věž a přístavkem, který je prolomen jedním okenním otvorem.

Severní průčelí kostela je prolomeno jedním okenním otvorem za hlavním oltářem.

Střecha kostela je pokryta bobrovkou.

Interiér kostela

Do prostoru kostela je vstup dvoukřídlými dveřmi. Po levé straně zádveří se nachází schodiště s třinácti stupni vedoucí na tribunu kostela v hlavní lodi. V prostoru zádveří vedle schodiště se nalézá kamenná křtitelnice. Při vstupu do hlavní lodi po pravé straně je umístěna kamenná kropenka. Jednolodní hlavní vnitřní prostor kostela je plochostropý, tvořený záklopovým stropem s klasovitě kladenými prkny. Příčné nosné trámy stropu jsou podélně na hranách žlutě polychromovány.

Presbytář, oddělený polokruhovým triumfálním obloukem. Nynější klenutý strop presbytáře je z doby dnes již zrušené sakristie (r.1931). Na této klenbě byla zhotovena malba s výjevem Boha Otce s holubicí Ducha svatého. V presbytáři se nalézá zděná mensa, na které je usazen retabulový oltář sv. Jakuba většího. Přední strana mensy je zakryta dřevěným antependiem motivem dvojicí lebek po stranách a na černém pozadí a černým kotvicovým křížem v bílém poli. Motivy lebek a kříže jsou odděleny zubořezem.  Na menze před portálovým retabulem je posazen zlacený skříňkový tabernákl. Tabernákl je ve střední ose osazen dvoukřídlými dvířky a nikou, ve které je umístěn mosazný krucifix. Pod tabernáklem se nachází čtvercová mramorová deska. V oltářním retabulu je umístěn novodobý obraz sv. Jakuba Většího z dílny Akad. malíře Jaroslava Šindeláře. Po bocích oltáře jsou ještě umístěny dřevěné konzoly, na kterých jsou postaveny dřevěné sochy sv. Jakuba Většího a Jana Křtitele. Oltářní obraz i rám antependia mají stejný motiv. Za oltářem je prolomeno jedno segmentové okno. Na počátku dvacátého století byl prostor presbytáře vyzdoben ornamentální malbou a byl plochostropý. Do třicátých let byl zaklenut a vyzdoben výjevem Boha Otce.

Na evangelijní straně lodi kostela při triumfálním oblouku je umístěna dřevěná kazatelna s baldachýnem. Kazatelna je osazena novodobými dřevořezy světců sv. Kryštofa, sv. Urbana, sv. Josefa s polopostavou andílka a postavou Panny Marie. Dřevěná kazeta při schodišti na kazatelnu nese chronologicky uspořádané německé jazykové mutace slova Muelbach. Na posledním místě je zaznamenáno Pomezí nad Ohří. Pod nápisem je umístěn znak města Pomezí nad Ohří. Pod dřevořezem sv. Urbana na spodní straně bočnice kazatelny se nachází letopočet 1670, což je rok vzniku kazatelny spolu s nedochovanou výzdobou.

V lodi před chórovou přepážkou jsou po obou stranách umístěny vedlejší oltáře. Na levé straně lodi je retabulový oltář osazený novodobým obrazem. Obraz nese kopii scény z obrazu Leonarda da Vinciho Madonny ve skalách z let 1483 až 1486. V menze je vsazena čtvercová mramorová deska, podobně jako na hlavním oltáři. Po pravé straně lodi se nachází protějškový oltář. Na tomto místě zde ještě v desátých letech 20. stol stála kazatelna, což vysvětluje absenci původní menzy. Na oltáři je umístěn obraz s postavou sv. Anny z obrazu od Michelangela Merisi da Caravaggio, Madona a dítě s hadem z roku 1605. Oba oltáře korespondují s hlavním oltářem jak po stylové tak po řemeslné stránce.

Šestero oken se segmentovým záklenkem osvětlující hlavní loď je umístěno po obou stranách lodi kostela, tři na levé a tři na pravé straně lodi. Pouze dvě okna v prostoru presbytáře jsou osazena vitráží. Na evangelijní straně s motivem Panny Marie a sv. Markéty, psáno německy Margaretha. Na epištolní straně sv. Kateřina a Ježíš Kristus, rovněž s německým popiskem st. Katharina a Herz Jezu. Ostatní okna v celém kostele mají výplně tvořené anglickým šestihranem.

Při jihovýchodním rohu lodi kostela se nachází vstup do boční kaple, která je vyzdobena gotickými nástěnnými malbami s vegetativními a figurálními motivy. Na severní straně se nachází ikonografický výjev Krista ve vinném lisu obklopeným eucharistickými motivy. Dvě postavy blíže neučených světic se nachází ve špaletě okna v západní stěně prostoru. 

Při jižní straně hlavní lodi je umístěna dřevěná tribuna, na níž se vstupuje po schodišti ze vstupního zádveří. Při západní stěně se na tribuně nachází stupňovitá řada osmi lavic, které jsou pevně přidělány k podlaze tribuny. Na tribuně se nachází relikt varhan a varhaní skříně bez píšťal. Z prostoru zpěvácké tribuny se na východní stěně obdélným vstupem ve výšce jednoho metru vchází do prostoru věže. Napravo od průchodu se pod stávající omítkovou vrstvou nachází fragmenty středověké výmalby.

Prostor věže (mimo nejnižší partie kaple) je rozdělen na tři patra prámovými podlažími. První podlaží je opatřeno dvěma úzkými střílnovými okny. V podlaze se nachází čtyři otvory vedoucí do spodní kaple, kterými byl veden hodinový mechanismus do vrchních prostor. Do vyššího poschodí vede jednoduché dřevěné schodiště. Na východní straně plošiny stoupá schodiště do prostoru zvonice věže pod krov. Prostor zvonice věže je přistavěn k spodní kamenné, pravděpodobně románské části na počátku 18. století. V prostoru se nachází hodinový stroj v samostatné dřevěné - prkenné místnosti. Dále pak je zde na trámové konstrukci zavěšen zvon Jakub z roku 1659 o průměru 66 cm, na kterém se nachází reliéf s nápisem S. IACOBVS DER GROSER. Dále je zde ještě nápis: ANNO 1659 GOSS MICH WOLF HIERONYMVS HEROLDT IN NVRMBERG GOTT ALLEIN DIE EHR.

Podkroví a krov

Do prostoru nad hlavní lodí je z vedlejší věže prolomen vstupní otvor ve výši 1,5 m nad podlahou/stropem hlavní lodi. Jižní stěna podkroví je hrázděná, prolomena přemi kruhovými okenními otvory. Prostor je jednotný nad lodí i presbytářem, tvoří krovem s věšadlem s hambalky podepřenými v ose. Podélné vázání šikmé vzpěry tvoří ondřejské kříže zpevněné ve vrchní části vodorovnou vaznicí. Ve střední ose lodi jsou dvojice sdružených trámů. Trámová konstrukce krovu byla při koruně obvodového zdiva nastavena novými trámy. Nad prostorem vítězného oblouku hlavní lodi kostela se po obou stranách krovu nachází fragment původní střešní krytiny – štípaných šindelů – mezi krovem a novou střešní krytinou - bobrovkou.

Ve věži na obvodovém zdivu věže je vynesen krov cibulové báně. Konstrukce krovu je založena na hrázděném zdivu, trámy podpírají čtyřboký spodní věnec ve dvou patrech nad sebou. Tvar báně vytvářejí ramenáty.

Informace jsou čerpány z Stavebně-historického průzkum objektu Leden – březen 2014