Historie obce

Období po 2. světové válce

Důsledky 2. světové války přinesly i obci Pomezí nad Ohří včetně osad řadu škod. Byla velmi poškozena školní budova, 4 domy byly zničeny. Němci vyhodili do vzduchu most přes řeku Ohři, čímž bylo přerušeno spojení do osad Pirk a Cetnov.

Přesto začíná obnova obce, jako obce ČSR.

První významný akt byl příchod československých vojáků, kteří bojovali po boku americké armády 1.května 1945 do obce a vztyčili ČS vlajku jako symbol navrácení státnosti.

Poté následují již rychle další události.

  • 25.5. 1945 přicházejí jako první čs.občané příslušníci Finanční stráže.
  • 30.6. 1945 je zřízena stanice SNB.
  • 18.7. 1945 je ustavena tříčlenná MSK (Místní správní komise). Už v té době má obec výměru 919 Ha 82 arů.
  • 10.7.1946 je ustaven první MNV o 15 členech. Obec má 53 obyvatel české a 423 německé národnosti. Počet domů je 99.
  • 1.8.1947 je definitivně schválen název obce Pomezí nad Ohří.

Po provádění doosídlování má obec v tomto roce 256 obyvatel české a slovenské národnosti. Poté docházelo k dalším změnám, bylo založeno také JZD. V témže roce se vrací na Slovensko 19 rodin, z nichž 15 rodin si odváží i nábytek z domů, které obývaly. Vzniká Pohraniční stráž a dochází opět ke změnám v obci.

K negativním změnám bezesporu patří vytvoření pohraničního pásma, které protínalo obec, problémy s obdělávání půdy za dráty a omezením vstupu do lesů. Na druhé straně to pro ves znamenalo příchod nových mladých rodin, pro něž byly později postaveny 2 panelové domy v Dolní Hraničné. Vznikly i nové pracovní příležitosti, pořádalo se více společenských akcí, slavností a podobně.

Druhou významnou událostí bylo vybudování přehrady Skalka na řece Ohři. To přineslo obrovské možnosti rozvoje rekreace. Odrazilo se to jak v přílivu lidí (hlavně v létě) tak v zájmu o budování chat a chalup v katastru obce. V roce 1963 jsou již vydávána první povolení k výstavbě chat na vyčleněných územích. Zájem byl veliký. V současnosti obývá chaty a chalupy přes 200 obyvatel. V roce 1973 je vydáno povolení ke stavbě silnice I/6 Cheb - Pomezí nad Ohří (nákladem 25,7 mil.korun), která po dokončení nahradila již zastaralou úzkou státní silnici do SRN.

V roce 1976 je obec Pomezí i s osadami přičleněna k městu Cheb a tak dochází ke zrušení MNV a i samostatnosti obce až do roku 1990. V roce 1990 je velká snaha občanů o opětovné osamostatnění. V tomto roce je zrušeno pohraniční pásmo.

29.6.1990 je zřízena oblast klidu 'Český les'. Začíná obrovský nárůst průjezdu vozidel přes obec do SRN.

Dochází k velkému narušování životního prostředí a i nebezpečí pro občany, zejména pro děti při průchodu obcí. Dokonce musí být často povolávána policie z Chebu k zvládnutí dopravní situace, která se již velmi vážně vyhrocovala. Řidiči hromadné dopravy odmítají jezdit do Pomezí, Rychlá záchranná služba se nemůže dostat do obce ani ke zkolabovaným řidičům kamionů. K tomu ještě negativně ovlivňuje život v obci snaha občanů různých států o pronikání do SRN. Proto byla velmi podporována snaha o vybudování obchvatu. Dle statistik projelo obcí Pomezí v roce 1995 445 tisíc vozidel a 1,37 miliónů cestujících.

V roce 1998 byl uveden do plného provozu obchvat a končí tím ničení ovzduší v obci a nebezpečí z dopravních kolapsů vyplývající a začíná se opět normálně žít.